Drahí ruženčiari, pri pomaly končiacom sa adventnom období sa tešíme na príchod najkrajších sviatkov roka – Vianoc.

Čas Vianoc je vhodnou príležitosťou aj na dobročinné skutky lásky k naším príbuzným, susedom a priateľom. Taktiež je to príležitosť na milé posedenie v kruhu svojej rodiny. Prianím všetkých nás je, aby malé dieťatko Ježiš sa narodilo v srdciach nás všetkých. Nemenej si prajeme, aby v našich rodinách zavládol duch lásky a pokoja.

Bolo by úžasné, pokiaľ by Ježiš vládol a panoval v našich rodinách i v spoločnosti a tak nás naplnil svojou láskou a pokojom, ktorý dnešný svet tak veľmi potrebuje.

Drahí sympatizanti našej stránky, želáme vám požehnané vianočné sviatky a čo najviac Božej lásky. A nech nadprirodzená láska je nie len vo vašich srdciach, ale aj v srdciach všetkých ľudí okolo vás.

MIKULÁŠ

Svätý Mikuláš, nazývaný aj Mikuláš z Myry, ktorý žil v III. až v IV. storočí je obľúbený hlavne medzi deťmi, lebo je spájaný s krásnou udalosťou, s obdarovávaním.

Okrem toho deti nenásilne učí (seba)spytovaniu svedomia (napr. cez otázky "poslúchal si rodičov?", "dobre si sa učil?"), a tiež ich učí obetovaniu sa pre iných, charite a darovaniu (napr. tým, že sa vzdáme niečoho v prospech iného).

Aj my sme oslavovali sviatok sv. Mikuláša, bolo to už na prvú adventnú nedeľu, 3. decembra 2023. Vtedy Mikuláš zavítal aj do vyšnošebastovskej Ružencovej záhrady a tam spolu s veľkým počtom detí rozsvietil stromček aj prvú sviečku na adventnom venci. Samozrejme, že nechýbali darčeky, ktoré Mikuláš s anjelom rozdávali prítomným deťom. Bol tam aj čert, ktorý ako vždy robil deťom zlosť.

K celkovej atmosfére a dobrej nálade prispelo aj počasie, lebo okolie bolo pekne zasnežené a tým nám pripomínalo príchod najkrajších sviatkov roka a my deťom okrem iného prajeme plno snehu celú zimu.

Čítať viac ...ADVENT

Prvou decembrovou nedeľou, 3. decembra 2023 sme vstúpili do nového liturgického roku. Pre kresťanov je to začiatok adventného obdobia, keď sa pripravujeme na príchod nášho Pána Ježiša Krista na našu zem. Je to čas očakávania príchodu nášho Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorého nám Boh ako starostlivý otec o svoje deti z lásky k nám dal všetko. Boh zostúpil k nám skrze svojho Syna a my v čase adventu máme nechať vstúpiť Boha do nášho života. Slovo advent – adventus znamená príchod.

Po prvýkrát tohto roku aj v Ružencovej záhrade máme adventný veniec, ktorý nám verejne pripomína slávnosť na ktorú sa máme pripraviť. Štyri sviečky sme dali do veľkých kahancov, takže za akéhokoľvek počasia môžu horieť a stále nám pripomínať nadchádzajúce narodenie Ježiša Krista.

Čítať viac ...

SVÄTOKATARÍNSKY ODPUST & PANNY MÁRIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY

V nedeľu 26. novembra 2023 sme v našej farnosti vo Vyšnej Šebastovej slávili odpustovú slávnosť sv. Kataríny Alexandrijskej.

Hlavným celebrantom bol náš bývalý kaplán vdp. Lukáš Durkaj, koncelebroval náš pán farár vdp. Marián Gurský. Keďže táto nedeľa bola zároveň nedeľou „Nášho Pána Ježiša Krista Kráľa neba i zeme“ v homílii pán kaplán našu svätú Katarínu pripomenul, že aj napriek tomu, že bola veľmi pekná a múdra položila život za svojho Kráľa. Taktiež spomínal na roky, keď pôsobil v našej bývalej farnosti ako kaplán.

V pondelok 27. novembra sme pokračovali ďalšou udalosťou. Slávili sme svätú omšu k sviatku Panny Márie Zázračnej medaily, svätú omšu celebroval náš pán farár, vdp. Marián Gurský. Panna Mária darovala svetu medailu, udialo sa to počas Jej zjavení, ktoré mala sv. Kataríne Labouré v roku 1830. Tá bola v tom čase seminárska sestra (novicka) Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Panna Mária prosila sv. Katarínu, aby dala predmetnú medailu zhotoviť a sľúbila mimoriadne milosti tým, ktorí ju budú nosiť. Od chvíle, keď sa medaila začala raziť, udialo sa množstvo zázrakov, uzdravení a obrátení, preto ju ľud nazval „zázračná medaila.“ Na medaile je povzdych „Bez hriechu počatá Panna Mária oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“ Čítať viac ...

ÚDRŽBA RUŽENCOVEJ ZÁHRADY

Každé ročné obdobie má svoje čaro. V lete je to krása kvitnúcich kvetov, teplé slnečné počasie, čas dovoleniek, pre žiakov a študentov obdobie prázdnin.
S príchodom jesene sa mení celá príroda, mení sa všetko okolo nás. Listy stromov najprv menia farbu, zo zelenej na žltú, oranžovú, vynikajú krásou pestrofarebných farieb. Nakoniec padajú na zem a vytvoria pekný koberec. To všetko sa udeje aj v našej vyšnošebastovskej Ružencovej záhrade. Zo slnečného počasia sa vytvorí chladnejšie a príde iné, nemenej pekné obdobie roka. Kvety, o ktoré sme sa v lete s láskou starali a polievali, sa pomaly menia a strácajú svoju krásu. Pravidelná opatera Ružencovej záhrady je prejavom našej úcty k nebeskej Matke Panne Márii a oslavou Trojjediného Boha. Čítať viac ...

FARNOSŤ SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV

V sobotu, 21. októbra 2023 sme vo vyšnošebastovskej Ružencovej záhrade privítali ešte jednu skupinu pútnikov – bola to skupina deti, ktoré sa chystajú na prvé sväté prijímanie. Konkrétne boli z farnosti Svätých košických mučeníkov. Sprevádzal ich kaplán farnosti a animátori, ktorí deti pripravujú na prijatie sviatosti.

V našom farskom kostole pán kaplán pre prítomných slúžil aj svätú omšu.
Veríme, že naša Ružencová záhrada ich povzbudila do cnostného života a pomohla im sprítomniť Pannu Máriu a Ježiša Krista, ktorého už čoskoro príjmu vo sviatosti.

Čítať viac ...


STROPKOV

V sobotu 21. októbra 2023 navštívili Ružencovú záhradu pútnici členov Ružencového bratstva z Stropkova. Svojich farníkov sprevádzal pán kaplán, ktorý veľmi dobre pozná začiatky stavby Ružencovej záhrady, keďže niekoľkokrát ešte ako študent miništroval pri svätej omši v našom kostole.

O to väčšia bola naša radosť, že po niekoľkých rokoch sme ho mohli privítať v záhrade a v kostole ako kňaza.

Veríme, že Panna Mária vypočula všetky prednesené prosby, úmysly a modlitbu posvätného ruženca, ktorú sa predmodlieval pán kaplán a modlili sa členovia Ružencového bratstva. Čítať viac ...


RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

V utorok, 10. októbra 2023 sa konala už tradičná púť ruženčiarov do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej, aby si uctili Pannu Máriu Ružencovú. Priestory Ružencovej záhrady sa postupne zaplnili, tak ako prichádzali organizované skupiny v autobusoch aj jednotlivo, z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia, na púť prišlo odhadom cez 1000 pútnikov. Bola pre nich zabezpečená spovedná služba. Vzhľadom na chladnejšie počasie bolo pre pripravené aj teplé občerstvenie ako čaj, káva ba i zákusky.

Program začal spevom mariánskych piesní, ktoré spievala speváčka pani Hanka Servická. Pred modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu prítomných pútnikov privítal správca farnosti Mgr. Marián Gurský. Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15-tej hodine sa predmodlievali sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva. Následne bola modlitba posvätného ruženca, ktorú viedol fr. Matej Šulík, OP, promótor pre ruženec na Slovensku.

Púť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou o 16-tej hodine. Hlavným celebrantom bol spomínaný fr. Matej Šulík, celoslovenský promótor pre ruženec. Koncelebrovali prítomní kňazi. V úvode sv. omše fr. Matej pripomenul, že všetci sme sa tu zišli, ako Jej verné deti pri svojej matke, ako verní ctitelia Nebeskej Matky, Panny Márie. V homílii fr. Matej poukázal na múdrosť Panny Márie, ktorú čerpala tridsať rokov spoločného života so svojim Synom v Nazarete. Ježiš sa jednou rukou držal Nebeského otca a druhou rukou svojej matky Panny Márie. Aj ona mala poklad múdrosti, ktorú čerpala od svojho Stvoriteľa. Bola naplnená láskou a pokojom, ktorú s radosťou rozdáva aj v dnešných časoch. Modliť sa ruženec znamená učiť sa pozerať na tento svet Božími očami. Dnešný svet nechce Boha, ale Boh chce nás. Boh nám dáva Máriu za Matku, pretože nám dôveruje.

Po záverečnom požehnaní a poďakovaní sme sa posilnení a povzbudení rozišli domov k svojim rodinám. Čítať viac ...

NÁRUČ (Prešov)

Pekné jesenné počasie využili na návštevu Ružencovej záhrady aj klienti Zariadenia pre seniorov Náruč v Prešove. Bolo to v štvrtok, 28. septembra 2023. Po návšteve múzea v susednej obci sa rozhodli načerpať silu do svojich každodenných dní pri nohách Panny Márie, lebo sú to klienti v pokročilejšom veku. Poďakovali a poprosili desiatkom posvätného ruženca a ním aj pozdravili Pannu Máriu. Následne sa poklonili aj Pannu Ježišovi v našom kostole zasvätenom sv. Kataríne Alexandrijskej. Čítať viac ...

PÚTNICI Z PETROVIAN

Pekné jesenné počasie, plné krásy a farieb využili klienti Denného stacionára z Petrovian na návštevu Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej dňa 22. septembra 2023.

Modlitbou posvätného ruženca pozdravili Pannu Máriu, prosili aj ďakovali za svoje rodiny, za svoje životy, za silu a zdravie, ktoré v pokročilom veku si vážime viac ako v mladosti.

S dobrým pocitom, duchovne posilnení odchádzali domov s nádejou, že príležitostne si púť zopakujú.

Aj napriek nie ideálnemu počasiu bardejovskí pútnici boli radi, že mohli byť pri Matke Božej a úprimne Jej odovzdať svoje problémy a ťažkosti. Lebo vieme, že Pri Matke Božej je vždy dobre, bezpečne a požehnane. Čítať viac ...

Pútnici z Bardejova

Upršané počasie sprevádzalo pútnikov z klubu kresťanských seniorov zo starobylého mesta Bardejov.
Títo pútnici a súčasne mariánsky ctitelia navštívili Ružencovú záhradu v utorok, 19. septembra 2023. Po krátkom privítaní a obhliadke Ružencovej záhrady sa kvôli nepriaznivému počasiu rozhodli pomodliť posvätný ruženec modliť vo farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej. (Tento kostol bol zrekonštruovaný a vynovený, teraz je ešte krajší ako bol pred pár rokmi.)
Aj napriek nie ideálnemu počasiu bardejovskí pútnici boli radi, že mohli byť pri Matke Božej a úprimne Jej odovzdať svoje problémy a ťažkosti. Lebo vieme, že Pri Matke Božej je vždy dobre, bezpečne a požehnane. Čítať viac ...

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, 15. SEPTEMBRA 2023

Trojfarská púť do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska dňa 15. 9. 2023 sa začala príchodom pútnikov - mariánskych ctiteľov, ktorí sa rozhodli vykročiť zo svojho pohodlia a putovať do Ružencovej záhrady v procesii peši.

Organizátorom tejto púte bol správca farnosti z Nižnej Šebastovej. Účastníčkou bola aj speváčka mariánskych piesni pani Hanka Servická.

Posilou na ceste im bola určite Matka Božia, ktorá s nimi putovala v kópii zázračného Milostivého obrazu, ktorého originál je v farskom kostole Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária v Prešove - Nižnej Šebastovej. Milostivý obraz Matky Božej, s ktorým putovali pútnici z Nižnej Šebastovej bol počas sv. omše umiestnení vedľa oltára. Čítať viac ...