Najnovšie články

ŽIVÁ KRÍŽOVÁ CESTA V RUŽENCOVEJ ZÁHRADE

2. apríl, 2023NezaradenéKomentáre vypnuté na ŽIVÁ KRÍŽOVÁ CESTA V RUŽENCOVEJ ZÁHRADE

V Ružencovej záhrade vo Vyšnej Šebastovej sa počas tohtoročných veľkonočných sviatkov uskutočnila hraná krížová cesta. Menovite sa konala na Palmovú (Kvetnú) nedeľu, 2. apríla 2023 od 2-hej hodiny popoludní. Živú krížovú cestu predviedli žiaci z neďalekej Základnej školy v Ľuboticiach, ktorú navštevujú aj naše deti a nacvičili ju pod vedením pani učiteľky, Mgr. Martiny Baňasovej. Divákmi boli nie len vyšnošebastovčania, ale aj veriaci zo širšieho okolia. Bolo to dobré, kvalitné spracovanie, žiaci-herci ukázali, že rozumejú deju, prežívali ho a aj oni trpeli s Ježišom, jeho matkou a učeníkmi. Jednotlivé udalosti predvádzali tak precítene a autenticky, že chvíľami mnohým ľuďom sa do očí tisli slzy…

Sme vďační deťom, mladým hercom a pani učiteľke Martine Baňasovej za naštudovanie a predvedenie Živej krížovej cesty; nie len vďaka počutiu ale aj vďaka videniu Poslednej cesty Nášho Pána sme mali možnosť hlbšie pochopiť čo všetko Ježiš Kristus si vytrpel pre našu záchranu a vykúpenie našich necnostných duší!

Pútnici z obce BELOVEŽA

24. marec, 2023NezaradenéKomentáre vypnuté na Pútnici z obce BELOVEŽA

V utorok, 14. marca 2023 sme v Ružencovej záhrade privítali prvých pútnikov v tomto roku. Konkrétne to boli seniori z Jednoty dôchodcov Slovenska z obce Beloveža, v bardejovskom okrese. Ružencovú záhradu navštívili pri príležitosti svojho jednodňového výletu v Košiciach a v Prešove.

Obec Beloveža sa nachádza zhruba 10 kilometrov severovýchodne od Bardejova. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1355, čím sa zaraďuje medzi najstaršie obce v okolí. Nájdete tam okolo 300 domov a 800 obyvateľov, prevláda tam gréckokatolícke náboženstvo. Prvý kostol bol postavený už v XIV. storočí a bol drevený, neskôr, v roku 1778 bol nahradený murovaným kostolom, postaveným v barokovo-klasicistickom štýle, s päťvežovým zakončením. Je zasvätený pamiatke sv. Michala Archanjela a je zapísaný v Zozname kultúrnych pamiatok Slovenska. V obci sa nachádza Obecný úrad, Požiarna zbrojnica, Materská škola, Základná škola, pôsobí tam folklórny súbor Bilovežanka, futbalová klub, Dobrovoľný hasičský zbor, Jednota dôchodcov, Poľovnícka spoločnosť Jatník, viacerí obyvatelia sa venujú včelárstvu (a v minulosti sa mnohí venovali košikárstvu a podomovému predaju). V obci pôsobil Alexander Duchnovič a Alexander Pavlovič.

SVÄTOKATARÍNSKY ODPUST

20. november, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na SVÄTOKATARÍNSKY ODPUST

V nedeľu, 20. novembra 2022 sme v našej farnosti mali každoročnú odpustovú slávnosť. Uskutočnil sa k patrónke našej farnosti a patrónke nášho kostola, teda ku svätej Kataríne Alexandrijskej, panne a mučenici. Táto slávnosť sa skoro každoročne dopĺňa s nedeľou Krista Kráľa. Celebrantom a zároveň aj kazateľom pri slávení odpustovej svätej omše bol rodák z našej farnosti, hneď zo susednej obce Podhradík, don Peter Varga, rehoľný kňaz-salezián, pôsobiaci v Poštárke v Bardejove. Koncelebroval náš pán farár, Marián Gurský.Niekoľko dní neskôr, v piatok 25. novembra 2022, keď v cirkevnom kalendári má sviatok svätá Katarína Alexandrijská, sme mali opäť svätú omšu na jej pamiatku. Po jej skončení nasledovala moderovaná adorácia so spevmi z Taizé. Spoločnú modlitbu viedol náš správca farnosti a pobožnosť spevom obohatili členovia vyšnošebastovského farského speváckeho zboru.

PRÁCA A PAMÄTNÝ STROM V RUŽENCOVEJ ZÁHRADE

9. november, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na PRÁCA A PAMÄTNÝ STROM V RUŽENCOVEJ ZÁHRADE

Vo vyšnošebastovskej Ružencovej záhrade práce a aktivity pokračovali aj v tomto roku. Snažíme sa zveľaďovať a vytvárať príjemné prostredie na modlitbu na tomto posvätnom mieste pre pútnikov a všetkých, ktorí prichádzajú k Matke Božej s prosbou o príhovor a orodovanie u Jej Syna Ježiša. Vieme, že oni s veľkou dôverou prednášajú Panne Márii svoje ťažkosti, ale aj radosti a taktiež ďakujú za milosti, ktoré na Jej príhovor obsiahli. V uplynulých dňoch sme pokračovali s prácami na základe projektu ktorý vypracoval náš architekt, Ing. Sitarčík. Konkrétne je to stavba chodníka, ktorý spája Ružencovú záhradu s priestorom za potokom, kde je kaplnka s obrazom sv. otca Jána Pavla II. Takto by mal vzniknúť uzavretý okruh, ktorý spája obidve strany, aj keď zatiaľ nemáme mostík cez potok.V prostriedku chodníka je kruh v ktorom je zasadený pamätný strom, menovite mladý dub. Je to pamätný strom, keďže bol zasadený tohto roku pri príležitosti 750. výročia prvej zmienky o našej obci. Dub bol vysadený v spolupráci s Obecným úradom a jeho úlohou je nie len okrášliť našu Záhradu, ale aj je pripomínať budúcim generáciám toto výročie. V tomto kruhu je lavička, kde sa dá posedieť, oddýchnuť si s pohľadom na centrálnu sochu Panny Márie držiacu malého Ježiša.Ďakujeme všetkým za akúkoľvek pomoc pri Ružencovej záhrade, teda ďakujeme za modlitby, slová uznania, prácu, rady, vecné a finančné dary.Všetky práce, ktoré sú vykonávané v Ružencovej záhrade, sú konané s láskou a úctou k Matke Božej a na slávu Trojjediného Boha!

Pútnici z farnosti PREŠOV-SOLIVAR

23. október, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na Pútnici z farnosti PREŠOV-SOLIVAR

Nedeľa, 23. október 2022 bol deň, keď do Záhrady zavítali pútnici z farnosti PREŠOV-SOLIVAR. Boli to deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie, doprevádzali ich rodičia a solivarský pán kaplán. Spolu sa pomodlili ruženec a tiež zaspievali náboženské piesne. Obe strany môžu byť šťastné: na jednej strane deti a ich rodičia získali milosti, pomoc do života a požehnanie, na druhej strane Panna Mária a Ježiš Kristus boli potešení, že aj ďalšia generácia im prejavuje úctu.

Pútnici z farnosti NOVÁ ĽUBOVŇA

22. október, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na Pútnici z farnosti NOVÁ ĽUBOVŇA

22. októbra tohto roku, v sobotu do našej Záhrady a Kostola zavítali pútnici z farnosti NOVÁ ĽUBOVŇA, duchovne ich sprevádzal kaplán ich farnosti. Program ich návštevy najprv tvorila modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Potom to bolo uctenie si relikvií blahoslaveného Bartolomeja Longa (1841–1926) a svätej Márie Goretti (1890–1902), ktoré opatrujeme v našom farskom kostole. Obec Nová Ľubovňa sa nachádza v okrese Stará Ľubovňa, prvá písomná zmienka o obci je z roku 1308. K 31. decembru 2021 mala obec 3012 obyvateľov; ich vekový priemer bol 37,16 rokov. Od centra obce len 3,5 kilometra vzdušnou čiarou sa nachádzajú Ľubovnianské kúpele. V obci sa nachádza rímsko-katolícky kostol sv. Jána Evanjelistu, pôvodne to bola ranogotická jednoloďová stavba datovaná okolo roku 1300, neskôr upravená v rokoch 1615 a 1857, následne niekoľkokrát obnovená. Správcom novoľubovnianskej farnosti sv. Jána Evanjelistu je vdp. Marián Katrenčík, kaplánom je vdp. Pavol Krokus. Pôsobí tam Ružencové bratstvo (dvanásť ruží) a Združenie zázračnej medaily (tri skupiny).

ŠKOLÁCI Z RADATÍC

12. október, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na ŠKOLÁCI Z RADATÍC

Deň po slávnosti Ružencovej Panny, konkrétne v stredu 12. októbra 2022 sme v našej Záhrade mali ďalších pútnikov, tento krát mladšiu generáciu. Menovite to boli žiaci a učitelia zo ZÁKLADNEJ CIRKEVNEJ ŠKOLY SV. MARTINA Z RADATÍC. Návštevníci-pútnici svoj program začali slávením svätej omše, ktorá sa konala v priľahlom farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej a ktorú celebroval správca ich farnosti. Po svätej omši sa žiaci spolu so svojimi učiteľmi pomodlili posvätný ruženec v Ružencovej záhrade, rovnako sa tam poprechádzali a neformálne sa oboznámili so Záhradou. Potom telesne, duševne i duchovne posilnení a s novými zážitkami sa radatickí školáci a ich učitelia vrátili autobusmi domov. Táto škola bola založená v roku 2001, slávnostne ju otvoril a posvätil košický arcibiskup Alojz Tkáč. Škola má všetkých deväť ročníkov, každý po jednej triede. Prvou riaditeľkou školy bola Matilda Palčíková, súčasným riaditeľom je Ondrej Jurašek. Obec Radatice vznikla zlúčením obcí Meretice a Radačov a má okolo 780 obyvateľov. V obci je aj materská škola, obecná knižnica a klub dôchodcov. Je to farská obec; farský kostol je zasvätený sv. Martinovi z Tours, pochádza z roku 1630, pôvodne bol gotický, neskôr upravený; ďalší kostol je zasvätený sv. Imrichovi a pochádza z pred roku 1332; tiež je tam jedna kaplnka zasvätená Ružencovej Panne Márii. Súčasným správcom farnosti je Marek Hospodár. Z obce pochádza minimálne päť kňazov a minimálne šestnásť rehoľných sestier.

RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

11. október, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

V utorok, 11. októbra 2022 bola v Ružencovej záhrade slávnosť Ružencovej Panny Márie. Na úvod správca farnosti, vdp. Marián Gurský privítal všetkých prítomných pútnikov, mariánskych ctiteľov, ktorí prišli z blízkeho, ale aj z vzdialenejšieho okolia zo susedných diecéz uctiť si Ružencovú Pannu Máriu. Program začal krátkym, precíteným spevom mariánskych piesni v podaní pani Anny Servickej, ktorá opakovane navštívila našu Záhradu a ktorá už v minulosti svojím spevom potešila Nebeskú Matku. O 15-tej hodine slávnosť pokračovala modlitbou Korunky k Božiemu Milosrdenstvu, ktorú sa predmodlievali rehoľné sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva. K modlitbe desiatkov sa pripojili aj členky nášho farského spoločenstva. Nasledovala modlitba radostného posvätného ruženca, ktorý sa predmodlieval fr. Matej Šulik, kňaz, dominikán a promótor pre ruženec na Slovensku. Jednotlivé desiatky sa modlili členovia ružencového bratstva našej farnosti. Medzi jednotlivými desiatkami ruženca spevom mariánskych piesni obohatila modlitbu prítomná pani Servická. Vyvrcholením slávnosti bola svätá omša, ktorá sa začala o 16-tej hodine. Celebroval ju fr. Matej Šulik OP s prítomnými kňazmi. V homílii pripomenul, že k modlitbe ruženca nás volá Panna Mária aj tradícia Cirkvi. Taktiež k tejto modlitbe pozývali svätí otcovia v minulosti, tak ako aj teológovia a cnostní kresťania v súčasnosti. Ruženec je modlitba, ktorá nás učí kráčať po ceste na ktorej sa učíme putovať s Ježišom a Máriou. Zdravas je modlitba v ktorej strede sa nachádza Ježiš, je to sväté meno. Tichým a pomalým odriekaním Zdravasov sme vtiahnutí do jednotlivých tajomstiev života Krista. Počujete to ticho? V tichu sa prihovára Boh. Po ukončení sv. omše a záverečnom požehnaní sa pútnici posilnení na tele aj duší vrátili domov k svojim rodinám.

RÁDIO LUMEN V RUŽENCOVEJ ZÁHRADE

7. október, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na RÁDIO LUMEN V RUŽENCOVEJ ZÁHRADE

Na sviatok Ružencovej Panny Márie, v piatok 7. októbra 2022, Rádio Lumen navštívilo našu Ružencovú záhradu! Konkrétne nás navštívil redaktor Andrej Baldovský, ktorý sa zhováral s Mariánom Gurským, správcom farnosti, s Máriou Bačovou, horliteľkou ružencového bratstva a s Jozefom Jurašekom, kostolníkom. Priblížili históriu Záhrady, okolnosti vzniku, sochy, charakteristiku a zaujímavé fakty. Relácia je dostupná v archíve a môžete si ju vypočuť na tomto linku: https://lumen.sk/archiv-play/155234

Pozvánka

6. október, 2022PozvánkyKomentáre vypnuté na Pozvánka

Drahé mariánske ctiteľky, drahí veriaci,

pozývame Vás na svätú omšu pri príležitosti sviatku RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE. Uskutoční sa v utorok, 11. októbra v popoludňajších hodinách v Ružencovej záhrade vo Vyšnej Šebastovej.

Program:

15:00 hod. – Ruženec Božieho milosrdenstva. Predmodlievajú sa sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva.

15:20 hod. – Modlitba posvätného ruženca. Predmodlievajú sa členky a členovia miestneho ružencového bratstva.

16:00 hod. – Slávnostná svätá omša. Celebruje ju br. Matej Šulík, dominikánsky kňaz a ružencový promótor, koncelebrujú prítomní kňazi.

V prípade, že plánujete prísť vlastným autobusom, prosím kontaktujte nás na tel. č. 0917 399 989, aby sme zabezpečili bezproblémové parkovanie. Na rovnakom čísle nás môžete kontaktovať v prípade nejakých otázok.